Các mạng sử dụng giao thức khác nhau có thể kết nối và giao tiếp bằng:

Các mạng sử dụng giao thức khác nhau có thể kết nối và giao tiếp bằng:

A. Router

B. Repeater

C. Socket

D. Hub

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: