Các khoản viên chức còn nợ khấu trừ vào lương: nợ tạm ứng quá hạn: 3.500; nợ tiền phạt vật chất 150; nợ tiền điện thoại 300

Các khoản viên chức còn nợ khấu trừ vào lương: nợ tạm ứng quá hạn: 3.500; nợ tiền phạt vật chất 150; nợ tiền điện thoại 300

A. Nợ TK 334: 3950Có TK 312: 3.500

Có TK 311.8: 450

B. Nợ TK 334: 3.950Có TK 333: 3.950

C. Nợ TK 334: 3.950Có TK 311.8: 3.950

D. Nợ TK 334: 3.950Có TK 312: 3.950

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Các khoản viên chức còn nợ khấu trừ vào lương: nợ tạm ứng quá hạn: 3.500; nợ tiền phạt vật chất 150; nợ tiền điện thoại 300

Các khoản viên chức còn nợ khấu trừ vào lương: nợ tạm ứng quá hạn: 3.500; nợ tiền phạt vật chất 150; nợ tiền điện thoại 300

A. Nợ TK 334: 395.0 | Có TK 312: 3.500; Có TK 311.8: 450

B. Nợ TK 334: 3.95.0 | Có TK 333: 3.950

C. Nợ TK 334: 3.95.0 | Có TK 311.8: 3.950

D. Nợ TK 334: 3.95.0 | Có TK 312: 3.950

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng