Các khoản thiệt hại về vốn cho vay kế toán ghi:

Các khoản thiệt hại về vốn cho vay kế toán ghi:

A. Bên nợ TK khoanh nợ cho vay (3133)

B. Bên nợ TK cho vay trong hạn (3131)

C. Bên nợ TK cho vay quá hạn (3132)

D. Không trường hợp nào đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Các khoản thiệt hại về vốn cho vay kế toán ghi:

Các khoản thiệt hại về vốn cho vay kế toán ghi:

A. Bên nợ TK khoanh nợ cho vay (3133)

B. Bên nợ TK cho vay trong hạn (3131)

C. Bên nợ tK cho vay quá hạn (3132)

D. Không câu nào đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng