Các khoản tạm thu NSNN chưa đưa vào cân đối NSNN được hạch toán vào mã nào trong bộ mã NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN?

Các khoản tạm thu NSNN chưa đưa vào cân đối NSNN được hạch toán vào mã nào trong bộ mã NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN?

A. Mã nội dung kinh tế

B. Mã chương

C. Mã nguồn vốn

D. Mã quỹ

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng