Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm yếu tố nào:

Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm yếu tố nào:

A. Chiết khấu thanh toán

B. Chiết khấu thương mại

C. Thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ

D. Tất cả các yếu tố

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng