Các khoản chi trả tiền cho khách hàng về các tài sản, vật tư đã nhận:

Các khoản chi trả tiền cho khách hàng về các tài sản, vật tư đã nhận:

A. Là sự kiện kinh tế ngoại sinh có kéo theo sự trao đổi.

B. Là sự kiện kinh tế nội sinh.

C. Là sự kiện kinh tế ngoại sinh nhưng không dẫn đến sự trao đổi.

D. Không câu nào đúng.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng