Các khoản chi phí quản lý,chi phí bán hàng bằng tiền gửi ngân hàng, định khoản:

Các khoản chi phí quản lý,chi phí bán hàng bằng tiền gửi ngân hàng, định khoản:

A.  Nợ TK : 642

        Có TK : 112(1)

B. Nợ TK : 642(3)

        Có TK : 112(1)

C. Nợ TK : 642(4)

        Có TK : 112(1)

D. Nợ TK : 112

        Có TK : 642

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng