Các kí hiệu đặc trưng cho sự tác động lên dữ liệu gọi là

Các kí hiệu đặc trưng cho sự tác động lên dữ liệu gọi là

A. Hàm

B. Biểu thức

C. Biến

D. Toán tử

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Các kí hiệu đặc trưng cho sự tác động lên dữ liệu được gọi là:

Các kí hiệu đặc trưng cho sự tác động lên dữ liệu được gọi là:

A. Toán tử

B. Biểu thức

C. Hàm

D. Biến

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: