Các hình thức vi phạm thông tin:

Các hình thức vi phạm thông tin:

A. Thụ động, gián tiếp

B. Chủ động, trực tiếp

C. Thụ động, chủ động

D. Trực tiếp, gián tiếp

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: