Các hệ điều hành thông dụng hiện nay thường được lưu trữ:

Các hệ điều hành thông dụng hiện nay thường được lưu trữ:

A. Trong CPU

B. Trong RAM

C. Trên bộ nhớ ngoài

D. Trong ROM

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng