Các giao thức nào nằm ở tầng Transport(chọn các câu đúng):

Các giao thức nào nằm ở tầng Transport(chọn các câu đúng):

A. IP

B. TCP

C. FTP

D. DNS

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: