Các giao thức nào nằm ở tầng network của mô hình OSI (chọn các câu đúng):

Các giao thức nào nằm ở tầng network của mô hình OSI (chọn các câu đúng):

A. IP

B. TCP

C. UDP

D. FTP

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: