Các giao thức của tầng giao vận (Transport)?

Các giao thức của tầng giao vận (Transport)?

A. Kiểm soát việc truyền tin giữa hai tiến trình trên mạng máy tính

B. Kiểm soát nội dung thông điệp trao đổi giữa hai tiến trình và hành vi của mỗi bên khi nhận được thông điệp

C. Kiểm soát việc truyền tin giữa hai máy tính trên mạng máy tính

D. Kiểm soát việc truyền dữ liệu giữa hai máy tính trên cùng một môi trường truyền

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: