Các đường dẫn tương đối sẽ làm cho những đường kết nối hypertext

Các đường dẫn tương đối sẽ làm cho những đường kết nối hypertext

A. Linh động

B. Rời rạc

C. Thống nhất

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: