Các đơn vị dữliệu giao thức trong lớp 2 của mô hình OSI được gọi là?

Các đơn vị dữliệu giao thức trong lớp 2 của mô hình OSI được gọi là?

A. PDU

B. Packet

C. CSU

D. Frame

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: