Các đặc tính của mô hình tiến hóa:

Các đặc tính của mô hình tiến hóa:

A. Thường dùng prototype

B. Bản chất lặp

C. Dễ dàng điều tiết những biến đổi yêu cầu sản phẩm

D. Tất cả các mục

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: