Các chương trình phần mềm, ví dụ như trình duyệt thường được sử dụng thuật toán tiếp cận để xác định màu sắc

Các chương trình phần mềm, ví dụ như trình duyệt thường được sử dụng thuật toán tiếp cận để xác định màu sắc

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: