Các chi phí liên quan đến quá trình mua vật tư được tính vào giá trị vật tư (đơn vị đã trả tiền), kế toán ghi:

Các chi phí liên quan đến quá trình mua vật tư được tính vào giá trị vật tư (đơn vị đã trả tiền), kế toán ghi:

A. Nợ TK 152, 153/ Có TK 111, 112

B. Nợ TK 152, 153; Nợ TK 333 / Có TK 111, 112

C. Nợ TK 152, 153; Nợ TK 133 / Có TK 111, 112

D. Nợ TK 152, 153 / Có TK 111, 112; Có TK 333

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng