Các bước tiến hành đánh giá tính trọng yếu gồm:

Các bước tiến hành đánh giá tính trọng yếu gồm:

A. Ước lượng sơ bộ ban đầu, phân bổ ước lượng ban đầu

B. Ước tính tổng số sai sót trong từng bộ phận khoản mục và toàn bộ các khoản mục.

C. So sánh ước tính sai số tổng cộng với sai số ước tính ban đầu.

D. Tất cả các câu trên.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng