Các BCTC sau báo cáo nào không thuộc BCTC của đơn vị HCSN:

Các BCTC sau báo cáo nào không thuộc BCTC của đơn vị HCSN:

A. Bảng cân đối kế toán

B. Bảng cân đối tài khoản

C. Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động

D. Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Các BCTC sau báo cáo nào không thuộc BCTC của đơn vị HCSN:

Các BCTC sau báo cáo nào không thuộc BCTC của đơn vị HCSN:

A. Bảng cân đối kế toán

B. Bảng cân đối tài khoản

C. Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động

D. Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng