Các bảng có thể lồng lẫn nhau?

Các bảng có thể lồng lẫn nhau?

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: