Các định nghĩa phương thức sau đây định nghĩa nào sai:

Các định nghĩa phương thức sau đây định nghĩa nào sai:

A.  private float MyMethd(float z, int i){z=10;return z;}

B. static void My(float x){x=5;return x}

C. protected float MyMethd(float r, String s){r=10;return r;}

D. final float MyMethd(float y){}

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: