Các định dạng nào sau đâu có thể sử dụng để xuất số nguyên không dấu:

Các định dạng nào sau đâu có thể sử dụng để xuất số nguyên không dấu:

A. “%d”

B. “%unsigned”

C. “%i”

D. “%u”

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: