Các ô trong một layout table lồng nhau thì bị ràng buộc bởi các dòng và các cột của bảng bên ngoài.

Các ô trong một layout table lồng nhau thì bị ràng buộc bởi các dòng và các cột của bảng bên ngoài.

A. Đúng.

B. Sai.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: