Có thể xuất một phần của table ra một tập tin txt

Có thể xuất một phần của table ra một tập tin txt

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: