Có những cách nào viết code JavaScript để chạy trong trang web?

Có những cách nào viết code JavaScript để chạy trong trang web?

A. Cả hai dạng viết tệp riêng hoặc viết trong trang HTML

B. Viết chung với HTML

C. Viết trên một tệp riêng

D. Không thuộc dạng nào

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Có những cách nào viết code JavaScript để chạy trong trang web?

Có những cách nào viết code JavaScript để chạy trong trang web?

A. Viết chung với HTML

B. Không thuộc dạng nào

C. Cả hai dạng viết tệp riêng hoặc viết trong trang HTML

D. Viết trên một tệp riêng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: