Có các khai báo sau: int x=15; int *p; Muốn p là con trỏ trỏ tới x phải thực hiện lệnh nào

Có các khai báo sau: int x=15; int *p; Muốn p là con trỏ trỏ tới x phải thực hiện lệnh nào

A. p=x;

B. p=&x;

C. p=*x;

D. Tất cả các lệnh đều đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: