: Có bao nhiêu kiểu dữ liệu ký tự cơ sở trong Java?

: Có bao nhiêu kiểu dữ liệu ký tự cơ sở trong Java?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: