Byte đầu tiên của một địa chỉIP có dạng: 00000001. Vậy nó thuộc lớp nào?

Byte đầu tiên của một địa chỉIP có dạng: 00000001. Vậy nó thuộc lớp nào?

A. Lớp A

B. Lớp C

C. Lớp B

D. Lớp D

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: