byte b = 5;

byte b = 5;

char c = ”5”;

short s = 55;

int i = 555;

float f = 555.5f;

b = s;

i = c;

if (f>b)

f = i;

Dòng lệnh nào sau đây sẽ không thể biên dịch :

A. Dòng 3

B. Dòng 4

C. Dòng 5

D. Dòng 6

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: