Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 11011011. Vậy nó thuộc lớp nào:

Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 11011011. Vậy nó thuộc lớp nào:

A. Lớp A

B. Lớp B

C. Lớp C

D. Lớp D

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 11100001. Vậynó thuộc lớp nào?

Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 11100001. Vậynó thuộc lớp nào?

A. Lớp B

B. Lớp C

C. Lớp D

D. Lớp E

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 11000001. Vậy nó thuộc lớp nào?

Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 11000001. Vậy nó thuộc lớp nào?

A. Lớp D

B. Lớp E

C. Lớp C

D. Lớp A

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: