Bút toàn Nợ TK 431/ Có TK 466 phản ánh nội dung kết chuyển khi:

Bút toàn Nợ TK 431/ Có TK 466 phản ánh nội dung kết chuyển khi:

A. Mua tài sản cố định dùng cho hoạt động hành chính sự nghiệp

B. Mua tài sản dùng cho hoạt động phúc lợi chung

C. Mua tài sản dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh

D. Câu a và b đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng