Bút toán Nợ TK 111/Có TK 461 được phát biểu:

Bút toán Nợ TK 111/Có TK 461 được phát biểu:

A. Được cấp kinh phi hoạt động bằng tiền mặt

B. Được biếu tặng bằng tiền mặt

C. Thu hồi phi bằng tiền mặt

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng