Biểu thức nào sau đây là hợp lệ:

Biểu thức nào sau đây là hợp lệ:

A.  (1) int x = 6; x = !x;

B. (2) int x = 6; if (!(x>3)){}

C. (3) int x = 6; x = ~x;

D. Câu (2) và (3) đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: