Biểu thức nào sau đây không hợp lệ:

Biểu thức nào sau đây không hợp lệ:

A.  int x=6;if(!(x>4)) { }

B. int x=6;x*=x;

C. int x=6;x=x>>>5;

D. String if=”Hello”;

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: