Biểu thức nào sau đây hợp lệ

Biểu thức nào sau đây hợp lệ

A. String x = “Hello”; int y = 9; x+=y;

B. String x = “Hello”; int y = 9; x= x + y;

C. String x = null; int y = (x != null) && (x.length>0)?x.length():0;

D. Tất cả các câu đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: