Biểu thức nào có giá trị khác  các biểu thức còn lại trong các biểu thức sau?

Biểu thức nào có giá trị khác  các biểu thức còn lại trong các biểu thức sau?

Cho x=true thuộc kiểu boolean.

A.  true 

B. x==true;

C. 1==1

D. !x

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là:   !x

Vì:

Biểu thức x==true ở đáp án B trả về giá trị là true, 1==1 ở đáp án C cũng trả về giá trị là true. !x trả về giá trị là !true là false, khác các đáp án khách.

Tags: