Biểu thức complex(‘2-3j’) là hợp lệ còn complex(‘2 – 3j’) sai cú pháp của hàm complex(). Khẳng định sau đây đúng hay sai?

Biểu thức complex(‘2-3j’) là hợp lệ còn complex(‘2 – 3j’) sai cú pháp của hàm complex(). Khẳng định sau đây đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: