Biểu thức 15<<2 thực thi dich chuyển sang trái 2 bit (00001111 dịch 2 thành 00111100)

Biểu thức 15<<2 thực thi dich chuyển sang trái 2 bit (00001111 dịch 2 thành 00111100)

Vậy kết quả sẽ là bao nhiêu? 

A. 120

B. 60

C. 30

D. 80

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: