Biểu đồ dòng điều khiển:

Biểu đồ dòng điều khiển:

A. Cần thiết để mô hình những hệ thống hướng sự kiện

B. Được đòi hỏi cho tất cả hệ thống

C. Được dùng trong biểu đồ dòng dữ liệu

D. Hữu dụng trong mô hình hóa giao diện người dùng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: