Biểu đồ dịch chuyển trạng thái:

Biểu đồ dịch chuyển trạng thái:

A. Đưa ra hình ảnh về các đối tượng dữ liệu

B. Đưa ra hình ảnh chức năng biến đổi luồng dữ liệu

C. Chỉ ra hình ảnh dữ liệu được biến đổi như thế nào bởi hệ thống

D. Chỉ ra những tƣơng tác của hệ thống đối với sự kiện bên ngoài 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: