Biểu diễn số 125 từ cơ số decimal sang cơ số binary:

Biểu diễn số 125 từ cơ số decimal sang cơ số binary:

A. 01111101

B. 01101111

C. 01011111

D. 01111110

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Biễu diễn số 125 từ cơ số decimal sang cơ số binary?

Biễu diễn số 125 từ cơ số decimal sang cơ số binary?

A. 01111101

B. 01101111

C. 01011111

D. 01111110

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: