Biến trong javascript được khai báo thế nào?

Biến trong javascript được khai báo thế nào?

A. dim x=5 dim x

B. var x=5; var x;

C. dime x=5 dime x

D. var $x=5 var $x

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: