Biến toàn cục là gì?

Biến toàn cục là gì?

A. Biến khai báo trong thân một hàm hoặc một khối lệnh.

B. Biến khai báo trong thân main, hoặc bên ngoài tất cả các hàm.

C. Cả hai đáp án đầu đúng.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: