Biên dịch cú pháp sau: ThietKeWeb

Biên dịch cú pháp sau: ThietKeWeb

A. Sẽ làm cho chuỗi ký tựThietKeWeb trở nên đậm

B. Sẽ đánh dấu chuỗi ký tự ThietKeWeb là đậm

C. Sẽ in ra chuỗi ký tự ThietKeWeb với font đậm

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: