Biên dịch có lỗi và đưa ra thông báo lỗi “Duplicate main() method declaration”

Biên dịch có lỗi và đưa ra thông báo lỗi “Duplicate main() method declaration”

A. Biên dịch thành công và đưa màn hình kết quả “In first main()” khi chạy với đối số của ‘a’

B. Biên dịch thành công và đưa ra màn hình kết quả “a” khi chạy với đối số của ‘a’

C. Biên dịch thành công nhưng sẽ đưa ra lỗi xảy ra ngoại lệ khi chạy

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: