Biến cục bộ là dạng biến gì? Chọn câu trả lời đúng nhất.

Biến cục bộ là dạng biến gì? Chọn câu trả lời đúng nhất.

A.  Là biến khai báo trong thân hàm main

B. Là biến khai báo trong thân một khối lệnh

C. Là biến khai báo trong thân một hàm

D. Là biến khai báo trong một hàm hoặc một khối lệnh

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: