Biến con trỏ có thể chứa 

Biến con trỏ có thể chứa 

A. Địa chỉ vùng nhớ của một biến khác

B. Giá trị của một biến khác

C. Cả a và b đều đúng

D. Cả a và b đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Biến con trỏ có thể chứa:

Biến con trỏ có thể chứa:

A. Địa chỉ vùng nhớ của một biến khác.

B. Giá trị của một biến khác.

C. Cả a và b đều đúng.

D. Cả a và b đều sai.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: