Biểu thức trong câu lệnh switch KHÔNG được có kiểu dữ liệu nào?

Biểu thức trong câu lệnh switch KHÔNG được có kiểu dữ liệu nào?

A. char

B. byte

C. short

D. String

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: