Biểu thức nào sau đây cho x có giá trị dương:

Biểu thức nào sau đây cho x có giá trị dương:

A.  int x = -1; x = x >>> 5;

B. int x = -1; x = x >>> 32;

C. byte x = -1; x = x >>> 5;

D. int x = -1; x = x >> 5;

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: